Themadag terugblik: discussie Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren (video)

Uit een enquête onder sportvissers en bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen bleek het delen van viswater via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren bij zowel voor- als tegenstanders, een belangrijk thema. Uit het Mulier onderzoek van 2017 blijkt, dat bijna driekwart (72%) van de aangesloten sportvissers in al het Nederlandse viswater wil kunnen vissen. Toch blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig te realiseren.

Tijdens de themadag ‘Toekomst van de sportvisserij’ op 22 juni jl. is in twee groepen uitgebreid gediscussieerd over dit thema. Vervolgens is tijdens de eindsessie onder alle deelnemers gepeild hoe men na afloop van de discussies als collectief tegen dit onderwerp aankijkt.

Een korte impressie van de discussie:

Argumenten om viswater niet te delen

De deelnemers aan de discussies die tegen het delen van viswater via de Gezamenlijke Lijst zijn, geven hier verschillende argumenten voor aan. Men vreest voor verlies van identiteit, leden en inkomsten. Ook wordt gevreesd voor de toename van het aantal niet-leden, de daarmee toenemende druk op bestaande visstekken en de toenemende kans op overlast met als gevolg problemen bij de controle en handhaving. De vraag rijst ook wie er dan lokaal verantwoordelijk is voor het viswaterbeheer. Sommige wateren zijn bijzonder voor de eigen leden. Daarnaast wordt als extra bijzondere omstandigheid het in eigendom hebben van viswater door een vereniging genoemd.

Argumenten om het viswater wel te delen

De deelnemers aan de discussies die voor het delen van viswater via de Gezamenlijke Lijst zijn, geven hier eveneens verschillende argumenten voor aan. Solidariteit (samen staan we sterk!), gelijkheid (goed voor ons allemaal) en duidelijkheid voor de sportvisser (heldere regelgeving) zijn de belangrijkste redenen die voor het delen van viswater pleiten. Maar ook: “Het is de wens van het overgrote deel van onze sportvissers en kost niets extra.”

De eindsessie: informeer duidelijker, dan zal iedereen uitwisselen

Aan het eind van de themadag bleek de stemming onder de deelnemers van de themadag opvallend gunstig ten aanzien van het delen van viswater via de Gezamenlijke Lijst. Maar liefst 91% van de aanwezigen gaf aan dat uiteindelijk alle viswateren (enkele uitzonderingen daar gelaten) zullen worden gedeeld. Duidelijker informeren over wat het nu eigenlijk betekent om je viswater te delen en de ruimte om kleine uitzonderingen te maken zijn daarvoor wel noodzakelijk.

We gaan graag met verenigingen in gesprek

Het verzoek om duidelijker te informeren is een belangrijke boodschap, die we uit de discussie op de themadag meenemen. Daar willen we ook de komende maanden invulling aan geven. Allereerst hebben we in een nieuw infoblad de basisinformatie over het delen van viswater samengebracht:

Daarnaast willen we ook de dialoog aangaan met verenigingen om samen vast te stellen wat voor hen de vragen en belemmeringen zijn om het viswater te delen. En of er maatwerk voor nodig is om die belemmeringen waar mogelijk weg te nemen en de uitzonderingen waar nodig samen te maken.

Jouw mening telt!

Share this post