9,2 miljoen voor verduurzaming IJsselmeervisserij

Het kabinet en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland stellen gezamenlijk 9,2 miljoen euro beschikbaar voor de transitie naar een duurzame visserij op het IJsselmeer en het Markermeer. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft een Actieplan opgesteld dat moet resulteren in een vitaal ecosysteem met een gezonde visstand.

Het ministerie van LNV neemt de komende drie jaar de regie bij de herstructurering van de schubvisvisserij op het IJsselmeer en Markermeer. Minister Carola Schouten: “De visserijdruk is niet meer in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem. Het is belangrijk om dat evenwicht weer te herstellen, voor zowel de vissers als de natuur. Door de afspraken met de beroepsvisserij, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat kunnen we met vertrouwen toewerken naar een duurzame visserij en een gezond ecosysteem.”

Herstructurering beroepsvisserij

De basis van het plan is dat visbestanden weer een kans krijgen om zich te herstellen door een herstructurering van de beroepsvisserijsector (onder meer door het aantal beroepsvissers te verminderen en hen hiervoor te compenseren). Daarna is er voor de sector slechts nog ruimte om te ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden. Bij het verduurzamen van de visserij hoort ook een aangepast beheersysteem en -stelsel van de vergunningen en het versterken van de naleving van de regelgeving. Daarbij moet worden gedacht aan digitale vangstregistratie, het verminderen van bijvangsten (waaronder vogels) en het ook op de kleinere schepen invoeren van een vaartuigvolgsysteem.

Structurele maatregelen noodzakelijk

Om ervoor te zorgen dat de aandacht van partijen kan worden gericht op het realiseren van de ambitieuze plannen, worden de vangstbeperkende maatregelen die nu op stapel staan uitgesteld tot 1 januari 2020. Alle energie kan dan naar de uitvoering van het Actieplan en de herstructurering die gepland staat voor de eerste helft van 2021. Zo staan in het komende jaar onderzoek naar hoeveel er op duurzame wijze gevist kan worden en verdere uitwerking in samenwerking met alle betrokken partijen centraal. Die streven allemaal naar een toekomstbestendige IJsselmeervisserij die in balans is met natuur en milieu en ruimte laat voor een visstand met een omvang en samenstelling die past bij de draagkracht van het ecosysteem.

Positief voor natuur en sportvisserij

Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland, is positief over het actieplan en het gerealiseerde budget. “Sportvisserij Nederland zet zich al jarenlang in om weer tot een betere visstand in het IJsselmeer en Markermeer te komen. Naast alle inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van de Marker Wadden, de vismigratierivier door de Afsluitdijk en diverse oeverprojecten is de herstructurering van de beroepsvisserij cruciaal.” De natuur en de visstand in het IJsselmeergebied worden zo versterkt en volgens Bongers ontstaan er daardoor ook weer betere mogelijkheden voor sportvissers uit binnen- en buitenland. “Belangrijk is nu dat alle partijen het actieplan binnen drie jaar realiseren, zoals is toegezegd door minister Carola Schouten.”

Het Actieplan voor het IJsselmeer biedt kansen voor de sportvisserij.

Share this post