Groene BOA’s zien criminaliteit toenemen (video)

De toezichthouders in het buitengebied zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, terwijl de politie zich steeds minder vaak laat zien en het aantal ‘groene BOA’s’ afneemt. Meer toezicht, betere samenwerking met politie en extra middelen zijn nodig om het buitengebied veilig te houden, zeggen zij. Dat blijkt uit een enquête die de werkgevers van groene BOA’s hielden onder hun werknemers.

Eén Vandaag besteedde aandacht aan dit onderwerp:

Meer incidenten

Het aantal incidenten is de afgelopen jaren gestegen, signaleert 78% van de respondenten: “Het roer moet echt om. Vergeleken met een jaar of tien terug zijn er steeds minder BOA’s in het buitengebied, terwijl bezoekers én illegale activiteiten toenemen.”

Gemiddeld worden de BOA’s zo’n vijf keer per jaar geconfronteerd met een geweldsincident, met uitschieters tot 55 incidenten per persoon in het afgelopen jaar. Een grote meerderheid (73%) vindt dat de uren die beschikbaar zijn om toezicht te houden en te handhaven in hun gebied onvoldoende zijn.

Onveilig gevoel

50% voelt zich soms of meestal onveilig, bijvoorbeeld omdat ondersteuning in het afgelegen gebied lang op zich kan laten wachten en de BOA meestal alleen werkt. De gemiddelde aanrijtijd van politie is volgens de BOA’s 24 minuten, met uitschieters van meer dan 40 minuten in Noord Brabant, Zuid Holland, Zeeland en Drenthe.

Ook in situaties met groepen mensen, bij confrontatie met georganiseerde criminaliteit en bij gebrek aan geweldsmiddelen voelt de BOA zich soms onveilig.

Extra middelen

Die bijzondere omstandigheden zijn reden voor veel groene BOA’s om extra veiligheidsmiddelen te willen hebben. 47% van de respondenten vindt dat hij niet voldoende middelen tot zijn beschikking heeft om goed toezicht te kunnen uitvoeren en om de eigen veiligheid te kunnen waarborgen. Handvuurwapen, pepperspray, handboeien en wapenstok zijn de middelen waar het meeste behoefte aan is.

Onvoldoende samenwerking met politie

76% van de groene BOA’s beoordeelt de huidige samenwerking met de politie als onvoldoende. “De politie kent onze gebieden niet en hun auto’s zijn niet geschikt om in onze gebieden te hulp te schieten. We zijn volledig op onze eigen deskundigheid en professionaliteit aangewezen.”

De BOA’s pleiten voor meer informatie-uitwisseling, meer capaciteit en motivatie bij politie om te werken in het buitengebied en nauwere samenwerking om de criminaliteit in het buitengebied effectiever aan te kunnen pakken.

Oplossing

De gezamenlijke particuliere werkgevers van groene BOA’s vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk. Op korte termijn moet er snel een oplossing komen voor twee zaken: het aantal groene BOA’s mag niet verder afnemen en groene BOA’s moeten gegarandeerd veilig hun werk kunnen doen.

Daarom vragen de werkgevers om te beginnen om structureel 4 miljoen per jaar. Hiermee kan opleiding, ondersteuning en uitrusting van alle huidige BOA’s gefinancierd worden. Daarnaast willen de werkgevers met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie in gesprek over uitbreiding van het aantal groene BOA’s, om de veiligheid van het buitengebied ook op de iets langere termijn te kunnen borgen.

De aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn mogen niet eenzijdig op het bord van particuliere werkgevers terecht komen.

Aanleiding

Toezicht en handhaving in het buitengebied staat onder druk. Criminaliteit, bezoekersdruk en verruwing in reacties van publiek nemen toe. De politie heeft zich grotendeels uit het buitengebied teruggetrokken en het aantal groene BOA’s neemt af. Om meer inzicht te krijgen in hoe de groene BOA’s hun werk ervaren, is een enquête opgesteld en uitgezet onder de groene BOA’s.

De groene BOA’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en in dienst van bijvoorbeeld terreinbeheerders, gemeenten, wildbeheereenheden of de zeven federaties van Sportvisserij Nederland. Ze zien toe op veiligheid in natuurgebieden en kunnen handhavend optreden.

Hun werk is breed en behelst onder andere het tegengaan van stroperij, het aanspreken van iemand die zijn hond niet aan de lijn heeft, het aantreffen en laten verwijderen van chemisch drugsafval en bijdragen aan de opsporing van de daders. 242 BOA’s vulden de enquête in, dat is zo’n 42% van alle groene BOA’s in Nederland.

Lees ook:

Share this post