Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021

Op zaterdag 2 oktober vindt van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering is vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober. Dit in de verwachting dat er dan zoveel mogelijk mensen bij aanwezig kunnen zijn. De jaarvergadering zal ook via een livestream door iedereen te volgen zijn.

Tijdens deze ledenvergadering komen de reguliere jaarstukken aan de orde. Dit betreft o.a. het jaarverslag en de jaarrekening 2020, het jaarplan 2021 plus de bijgestelde begroting 2021. Daarnaast liggen de eerste begrotingen voor 2022 en 2023 voor en vindt de (her)benoeming van landelijke bestuursleden plaats. Naar verwachting kan mogelijk ook worden besloten over de eerste te zetten stappen in de organisatieontwikkeling.

Agenda en stukken

Klik hier voor de volledige agenda van de jaarvergadering 2021.
Via de klikbare onderdelen in de ingekorte versie van de agenda (zie hieronder) zijn de bijbehorende stukken in te zien. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Concept verslag ledenvergadering 17/10/2020 (klik hier)
4. Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2020 (klik hier)
5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2020 (klik hier) + toelichting (klik hier)
6. Jaarplan 2021 (klik hier) en bijstelling begroting 2021 (klik hier) + toelichting (klik hier)
7. Begroting 2022 en 2023 (stukken volgen)
8. Proces organisatieontwikkeling (stukken volgen)
9. (Her)benoeming leden bestuur (stukken volgen)
10. Rondvraag en sluiting

Nog niet alle stukken zijn afgerond – zie agenda. Deze stukken volgen later, uiterlijk eind augustus. De uitnodiging voor de leden (federaties en specialistenorganisaties) volgt ook in augustus.

Share this post