Natuurorganisaties in actie voor de Europese steur (video)

Sportvisserij Nederland lanceert vandaag samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en ARK Natuurontwikkeling een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund actieplan om de Europese steur te redden. Deze bijzondere trekvis wordt al tientallen jaren ernstig bedreigd.

Daar waar het in de Nederlandse rivieren ooit wemelde van de steur (onder andere in de Rijn kwam de soort veelvuldig voor), ging het door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren hard bergafwaarts met de soort. In Nederland is hij inmiddels uitgestorven en in Europa wordt hij ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. Het actieplan is bedoeld als aanloop naar een besluit over de formele herintroductie van de soort, zodat de steur behouden blijft en uiteindelijk ook weer veelvuldig en vrij door de Nederlandse rivieren zwemt.

In onderstaande video leggen de initiatiefnemers het hoe en waarom uit van hun plan:

Officiële herintroductie

Betrokken partijen beoordelen met het plan onder andere de eventuele risico’s van uitzettingen en de algehele haalbaarheid van herintroductie. Minister Schouten van het ministerie van LNV neemt vervolgens een beslissing voor een officiële herintroductie. Het hele proces verloopt in nauwe samenwerking met Nederlandse, Duitse en Franse partners en stakeholders. In Duitsland en Frankrijk is al brede steun voor het plan van overheden, havenbedrijven en sectoren als delfstoffenwinning, visserij en scheepvaart. Het Rijnsteurproject en het Eerste Steuractieplan richten zich op de Beneden-Rijn in Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en het Nederlandse deel van de Noordzee.

Goede ervaringen

WWF-NL, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland werken al sinds 2009 samen aan de terugkeer van de Europese steur in de Rijn. In 2012 en 2015 werden al eens 100 jonge exemplaren, voorzien van zendertjes, losgelaten in de Rijn op de grens met Duitsland. Uit het zenderonderzoek bleek dat de steuren prima overleefden in de Rijn en via de haven van Rotterdam naar zee zwommen. Dit geeft goede hoop voor de toekomst in het natuurlijke stroomgebied van de Rijn en de Noordzee, zeker nu ook de Haringvlietsluizen verder opengaan.


Een vrije optrekbaarheid van beken en rivieren is cruciaal voor trekvissen zoals de Europese steur.

Kweekprogramma’s

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ondernam Frankrijk al actie om uitsterven van de Europese steur te voorkomen. Zij startten een kweekprogramma om steuren bij te plaatsen in de rivier en zo de populatieomvang in het wild op niveau te houden. Inmiddels zijn op meer plekken initiatieven gestart voor de terugkeer van de vis. Duitsland heeft een kweekprogramma lopen voor de Elbe.

Vrije vismigratie cruciaal

Dat bij ons de Rijn de meest kansrijke plek is voor de herintroductie van de steur, komt onder andere door de verbeterde waterkwaliteit en omdat obstakels zoals dammen en sluizen grotendeels zijn weggehaald. Bij dat laatste wordt uitvoerig stilgestaan op World Fish Migration Day (zaterdag 24 oktober), een internationale dag bedoeld om bewustzijn te creëren over het belang van vrij stromende rivieren en trekvissen.

Share this post