Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft een aantal gevolgen voor het functioneren van verenigingen. In dit bericht tref je kort informatie over de nieuwe WBTR en de gevolgen voor jouw vereniging.

Een uitgebreider bericht verschijnt binnenkort op de website van Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties.

In de WBTR worden verplichtingen die voorheen voor andere rechtspersonen zoals vennootschappen golden ook van toepassing verklaard op verenigingen en stichtingen. Ook zal er in veel gevallen een statutenwijziging noodzakelijk zijn.

Nieuwe wet

De WBTR is geen zelfstandige wet, maar wijzigt een aantal bepalingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de WBTR is het beter laten functioneren van rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen door machtsmisbruik of belangenverstrengeling binnen het bestuur te beperken.

De WBTR richt zich hierbij onder andere op het versterken van het interne toezicht binnen een stichting of vereniging. Zo biedt de wet nadrukkelijk de mogelijkheid om een Raad van commissarissen in te stellen en zijn er bepalingen toegevoegd die het belang van de vereniging beschermen tegen tegenstrijdige belangen van bestuurders.

Statutenwijziging

De WBTR geldt vanaf 1 juli 2021. Dit betekent echter niet dat jouw vereniging direct na die datum haar statuten moet aanpassen. Een statutenwijziging is ten eerste slechts nodig indien de statuten nu een bepaling bevatten waarin aan één bestuurslid meer stemrecht wordt toegekend dan alle andere bestuursleden tezamen. Zo’n bepaling zal bij een statutenwijziging geschrapt moeten worden.

Ten tweede dienen de statuten van de vereniging voortaan een bepaling te bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ‘ontstentenis’ (zoals door disfunctioneren of ontslag) of ‘belet’ (zoals door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders. 

Anderen zullen dan de bestuurstaak moeten waarnemen. Voor de wijziging van de statuten geldt geen harde termijn. Wel raden wij aan om de verplichtingen uit de WBTR bij de eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.

 
Om de statuten in lijn te brengen met de WBTR heeft Sportvisserij Nederland de modelstatuten voor verenigingen aangepast. Deze worden binnenkort voorzien van een nieuwsbericht op deze site geplaatst onder HSV Service. Daarnaast zal er een stappenplan opgesteld worden en wordt er antwoord gegeven op veel gestelde vragen, zodat iedere vereniging de mogelijkheid heeft om zich goed voor te bereiden op de komst van de WBTR.

Share this post