Ondertekening instemmingsverklaring agenda IJsselmeergebied 2050

Onlangs ondertekende de directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en PWN een instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeer 2050.

Foto: onder meer minister Cora van Nieuwenhoven met wit vest en rok, naast gedeputeerde Cees Loggens van Noord-Holland en Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland

Het is een eerste belangrijke stap voor Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk in een gezamenlijke aanpak voor het IJsselmeergebied.

Samenhangende aanpak voor het IJsselmeergebied

Jarenlang heeft de Coalitie er bij de overheid op aangedrongen dat er een integrale visie voor het IJsselmeergebied zou moeten komen, zodat de unieke kernwaarden van het gebied, landschappelijk, cultuurhistorisch en voor natuur, behouden blijven. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2017 aan dit gehoor gevolg geven en op 17 mei jl. hebben belangrijke partijen, waaronder die van de Coalitie, in het IJsselmeergebied hun handtekening gezet voor een gezamenlijke visie en ambitie die de koers bepalen voor de toekomst van het prachtige gebied als Blauwe Hart van Nederland.

De ondertekening van de instemmingsverklaring was een feestelijk moment voor alle betrokken partners uit het IJsselmeergebied. Onder het motto ‘Krachten bundelen voor het Blauwe Hart’ ondertekenden ook vijf betrokken ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, en zes waterschappen. de gezamenlijke agenda. Deze agenda biedt een richtinggevend perspectief voor het gebied en voorziet in een kennis- en innovatieagenda.

De komende jaren zal er hard gewerkt worden aan de concrete invulling van de uitvoeringsagenda. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zal zich als partij inzetten om dit unieke gebied duurzaam, kwalitatief en integraal verder ontwikkelen in samenwerking met anderen, zodat natuur en economie weer in balans zijn. De Coalitie wil dat meer mensen de komende jaren het gebied gaan ontdekken en kunnen genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtig culturele erfgoed en fantastisch landschap.

Joop Bongers, voorzitter Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk:

‘Wij zijn heel blij met deze eerste mijlpaal om het IJsselmeergebied als één geheel te benaderen, om meer samenhang te creeren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Er zijn veel mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden te vergroten en daarmee aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dat zie je bij eerdere initiatieven zoals Marker Wadden, de zandige versterking van de Houtribdijk en de Vismigratierivier in de Afsluitdijk’.

Share this post