Paling blijft zorgenkind

Hoewel in de media regelmatig berichten opduiken dat de palingstand zich zou herstellen, is niets minder waar. Recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) tonen aan dat de toestand van de aal kritiek blijft en herstel nog zeker tientallen jaren kan gaan duren.

Uit wetenschappelijk onderzoek wereldwijd blijkt dat de toestand van de aal sinds 2009 nauwelijks is verbeterd; niet in Europa, noch in Nederland. Het huidige bestand is nog maar een paar procent van wat dit ooit was.

Zo bedraagt de aanwas van glasaal (jonge paling) in de Noordzee-regio slechts 1,4% vergeleken met de periode 1960-1979 en blijft ook het aandeel rode aal (in zoetwater en langs de kusten opgroeiende alen) in vergelijking met vroeger zorgelijk laag.

Alle factoren

Gezien de zorgwekkende situatie adviseert ICES dan ook uit voorzorg om de sterfte door menselijk handelen in 2021 naar nul, of zo dicht mogelijk bij nul, terug te brengen. Daarbij dienen alle sterftefactoren die impact hebben op de voortplanting en migratie van de aal in al zijn levensstadia de volle aandacht te krijgen.

Naast reductie van sterfte door visserij adviseren wetenschappers bijvoorbeeld om nog veel meer te doen aan bedreigingen zoals waterkracht en gemalen. Het totale potentiële verlies door de twee laatstgenoemde factoren wordt in de helft van de landen die aan ICES rapporteren jaarlijks op 1.625 ton geschat.


‘Knakaal’ nabij waterkrachtcentrales

Visserijsterfte

De sterfte door commerciële visserij is in veel Europese landen (zoals Denemarken en Polen) aanzienlijk gedaald. Na een aanvankelijke daling is de onttrekking van aal door de beroepsvisserij in Nederland echter weer gestegen. Zo was de aanlanding volgens ICES 197 ton in 2007, maar liep dit in 2019 op tot 484 ton.

De onttrekking van
aal door sportvissers in Nederland loopt
volgens ICES terug van 111 ton in 2010
naar 24 ton in 2016. Desondanks geeft de
huidige situatie geen enkele aanleiding
om het beleid voor de sportvisserij te versoepelen.
De in 2009 afgekondigde terugzetverplichting
blijft dus van kracht. Het volledige ICES-advies is hier terug te vinden (pdf)

Oproep: zet paling terug!

Sportvisvisserij Nederland roept sportvissers
nogmaals dringend op om niet
gericht op aal te vissen en onverhoopt
gevangen exemplaren direct weer terug
te zetten in hetzelfde water. Dit ook uit
gezondheidsoverwegingen, want op veel
plekken in ons land troffen onderzoekers
onlangs weer paling met verhoogde gehalten dioxines en PCB’s aan.

Neem dus je verantwoordelijkheid en geef de aal vrij baan.

Share this post