Uitspraak Raad van State verandert situatie Biesbosch niet

De recente uitspraak van de Raad van State heeft in de praktijk geen gevolgen voor de visserij in de Biesbosch. Dit geldt zowel voor de sportvisserij als de beroepsvisserij met de zegen. Wel zijn dit jaar op basis van een eerdere uitspraak beperkingen in de schriftelijke toestemmingen (vergunningen) van de beroepsvissers opgenomen ten aanzien van snoek en baars en de periode waarin gevist mag worden.

Als hoogste bestuursrechter heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in een zaak over het beheerplan van het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Deze zaak was aangespannen door beroepsvisserijbedrijven Klop en Struik – die nog in de Biesbosch vissen – tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn bij deze zaak betrokken, omdat een deel van de bezwaren van de beroepsvissers tegen sportvissers gericht was.

Speciale beschermingszone

De Biesbosch is aangewezen als speciale beschermingszone voor diverse soorten vogels, vissen en habitats. Voor zo’n speciale beschermingszone of Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Daarin wordt aangegeven wat de natuurdoelen voor zo’n gebied zijn en hoe deze bereikt moeten worden. Daarmee samenhangend wordt ook bepaald welke activiteiten in een Natura 2000-gebied zijn toegestaan en welke niet. Vaak is het zo dat voor nieuwe activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd. Bestaande activiteiten kunnen van die vergunningplicht worden vrijgesteld of moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 
In het conceptbeheerplan van de Biesbosch was de activiteit sportvissen vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor de beroepsmatige zegenvisserij gold alleen de verplichting om de bijvangst van trekvissen te monitoren. Sportvisserij Nederland heeft al in 2016 samen met de Vogelbescherming een zienswijze ingediend. Daarin gaven zij aan zich zorgen te maken over de totale vangsten van de zegenvisserij en stelden voor om een totaalonderzoek te doen naar de vangsten van de zegenvisserij, voordat deze activiteit doorgang kon vinden.

Niet eens

In plaats van de voorgestelde maatregelen zijn in het definitieve beheerplan algemene regels gesteld voor de beroepsvisserij. Zo mocht er niet worden gevist binnen 100m van in- en uitstroomopeningen van vooroevers, achter vooroevers en in kreken. De beroepsvisserijbedrijven hebben beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State ingesteld tegen deze beperkingen. De Raad van State heeft deze gronden toegewezen, omdat niet duidelijk werd wat het nut van deze maatregelen was voor trekvissen en niet duidelijk was waar wel en niet gevist mocht worden. Naast deze gronden hebben de beroepsvisserijbedrijven zich gericht op de sportvisserij. Zij waren het niet eens met de vrijstelling die gold voor deze activiteit.

Visverbod afgewend

 
Volgens de beroepsvissers kunnen er honderdduizenden sportvissers in het gebied vissen en hebben deze een grotere impact op de visstand dan de drie beroepsvisserijbedrijven. Volgens hen zou juist de sportvisserij een vergunning moeten hebben om als activiteit mogelijk te blijven in de Biesbosch. Deze gronden zijn echter afgewezen na gemotiveerd verweer door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland. Een tijdelijk verbod op sportvissen in de Biesbosch is daarmee afgewend. Het aanvragen van een vergunning onder de Wet Natuurbescherming kost namelijk veel tijd.

 
Met deze uitspraak zijn enkele voorwaarden voor de beroepsvissers uit het beheerplan komen te vervallen. In de praktijk verandert er echter niets, omdat deze regels te vaag en algemeen waren. De afgelopen jaren is er dan ook beroepsmatig met de zegen gevist binnen het Natura 2000-gebied de Biesbosch en dat zal nu ook weer gebeuren. De Provincie Noord-Brabant – die verantwoordelijk is voor dit Natura 2000-gebied – heeft al aangegeven te gaan werken aan een nieuw beheerplan waarin de effecten van zowel de sport- als beroepsvisserij veel strakker worden onderzocht en er waar nodig maatregelen worden genomen.

Voorzieningenrechter

 
Relevanter voor de omvang van de beroepsmatige zegenvisserij in dit gebied was de uitspraak van vorig jaar van de voorzieningenrechter in Den Haag, waardoor de beroepsvisserijbedrijven snoek en baars moeten terugzetten. Ook van groot belang is dat mede door die uitspraak en werk van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland het zegenseizoen conform vroegere afspraken is beperkt tot het winterseizoen. De jaarronde zegenvisserij in het Natura 2000-gebied is daarmee afgewend.

Share this post