Vacature: Bestuurslid Water en visstandbeheer

Als lid van het bestuur van Sportvisserij Nederland werk je samen in een bestuur van elf mensen. De rol is het besturen van de vereniging, het bepalen van het beleid op hoofdlijnen, werkgever en klankbord voor de directie. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en twee portefeuille leden (Communicatie & Marketing en Water & Visstandbeheer) en zeven vertegenwoordigers van de regionale federaties.

Het lidmaatschap van het bestuur kent een zittingsduur van drie jaar. Je kunt tweemaal worden herbenoemd. Het bestuur heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden. De directeur is eindverantwoordelijk voor de bureau-organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening aan de leden.

Voor de portefeuille Water en Visstandbeheer beschik je uiteraard over aantoonbare relevante kennis en ervaring op het brede gebied van Water en Visstandbeheer en / of natuurbeheer en heb je een landelijk netwerk.

Organisatie

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelvereniging, waarbij zeven regionale federaties, drie specialisten-organisaties, 750 hengelsportverenigingen en bijna 700.000 sportvissers zijn aangesloten.

De koepel is gericht op de mogelijkheden voor sportvissers en wil de visstand in Nederland behouden en verbeteren. Sportvisserij Nederland is – als tweede sportbond in grootte – aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF, bij de European Anglers Alliance en bij de wereld viswedstrijdorganisatie CIPS.

De werkorganisatie – ruim 50 medewerkers – is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De werkorganisatie bestaat uit verschillende afdelingen: Belangenbehartiging, Onderzoek & Advisering, Communicatie & Educatie, VISdocumenten, Wedstrijden en Bedrijfsvoering.

Sportvisserij Nederland kent een bestuur bestaande uit elf personen, welke stuurt op hoofdlijnen. De organisatie is in deze razendsnelle veranderende maatschappij samen met haar leden aan het onderzoeken welke vorm van organisatie het best past in de komende jaren. De transitie is gaande. Voor het bestuur van Sportvisserij Nederland zoeken we een bestuurslid voor de portefeuille Water en Visstandbeheer.

Profiel

Het lid dat we zoeken heeft een echt water en visstandbeheer / natuurbeheer profiel. Inventief, communicatief sterk en bereid zijn/haar netwerk in te zetten voor Sportvisserij Nederland. Het is goed als je bekend met onderzoek en advisering.

Binnen het bestuur zijn de volgende competenties van belang:

  • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten
  • Het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s
  • Gevoel voor het maatschappelijk, economisch en ecologische belang van de branche en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de directeur in zijn opereren binnen het publieke krachtenveld
  • Een ‘governance-geweten’, het bewust zijn van de beperkingen die het bestuursmodel oplegt en deze in overleg in kunnen brengen
  • Het kunnen omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot operationele zaken maar ook visie, waarden en normen
  • Ervaring met en plezier in het functioneren in een koepelorganisatie met vele belangen en mensen, waarbij de besluitvorming van Sportvisserij Nederland niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke partners en leden.

Het bestuur vergadert circa tien maal per jaar in Bilthoven en is bezig met verschillende scenario’s om de hengelsportorganisatie toekomstbestendig, slagvaardig, daadkrachtig en efficiënt vorm te geven. Hiervoor is een aantal scenario’s gemaakt en in de komende twee jaren worden hier keuzes in gemaakt. De organisatie is in transitie.

Aanbod

Een prachtige rol waarin het gaat om meer dan een miljoen sportvissers in een maatschappelijke, economische en ecologische setting. We hopen dat een ieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert.

De rol is bezoldigd, bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding per jaar. Daarnaast worden reis- en verblijfkosten vergoed. Uiteraard wordt voldaan aan de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.

Procedure

De procedure is erop gericht de kandidaten te benoemen op de ledenvergadering van 2 oktober 2021. Het (online) gesprek met K+V zal plaatsvinden in week 32. De gesprekken bij Sportvisserij Nederland zullen plaatsvinden in week 33. De voordracht zal half augustus/eind week 33 plaatsvinden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel – uiterlijk maandag 9 augustus – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Share this post