Visionair no. 51 is verschenen

Visionair no. 51 staat weer tjokvol met informatie over:

Oplossing lage visstand Waddenzee ligt niet voor het grijpen

De platviskinderkamer die de Waddenzee ooit was, is tegenwoordig bijna leeg. Onderzoekers vangen gemiddeld twee kilo vis per hectare, waar de weegschaal in de jaren tachtig 30 kilo aantikte. Het vinden van ecologische verklaringen blijkt niet eenvoudig.

Vissen in de lift

Het vrij kunnen migreren tussen verschillende leefgebieden is voor veel vissen van levensbelang. Gelukkig staat vismigratie bij waterbeheerders hoog op de agenda en worden migratiebelemmeringen door de aanleg van vispassages in een hoog tempo geslecht. In een Brabantse watergang is door waterschap Rivierenland een wel heel bijzonder type vistrap aangelegd.


Visvriendelijk beheren

Onderhoud van onze watergangen … we ontkomen er niet aan. Niets doen is geen optie, veel stads- en polderwateren groeien dan dicht, de bagger hoopt zich op. Beheer is noodzakelijk, beheer waarbij rekening wordt gehouden met de vis. In Delfland weten ze hoe.

Vissen onder de scanner; Kunstmatige intelligentie toegepast in visherkenning

Nederland telt ongeveer 200 verschillende vissoorten. Hiervan leven er circa 70 in het zoete water en de overige 130 in kust- en zeewater. Ondanks duidelijke visherkenningsgidsen is het niet altijd eenvoudig deze soorten op naam te brengen. Met de vissenscanner
gaat daar verandering in komen.

Oevers voor vissen; Effectiviteit van natuurvriendelijke oevers onderzocht

Om de natuurwaarden te verbeteren, hebben waterbeheerders in Nederland ruim 2.500 kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Om te evalueren in hoeverre natuurvriendelijke oevers bijdragen aan de gewenste verbeteringen in de visstand is in Noord-Holland een
tweejarig onderzoek uitgevoerd in het Kanaal Omval-Kolhorn.

Snoekbaarsburcht

Het is voorjaar, de paaitijd voor de snoekbaarzen. Als duiker ben ik op zoek naar kleiblokken en andere harde verhogingen van de bodem in de zoetwaterplas. Een boomstronk, autodak, kabelhaspel en zelfs een boodschappenkarretje kom ik tegen.

Vissen genaamd

Namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan door wetenschappelijke studies.
Tegelijkertijd is er sinds de vorige eeuw sprake van een sterke uitbreiding van onze zoetwatervisgemeenschap. Het betreft hier vooral
uitheemse vissoorten. Hoog tijd voor een vernieuwde namenlijst van de vissoorten die worden aangetroffen in Nederland en Vlaanderen.

Door de dam heen; Soort- en rivier specifieke effecten van dammen op Europese trekvissen

Dammen vormen wereldwijd de grootste bedreiging voor rivierecosystemen, wat vooral tot uitdrukking komt in de afname van de aantallen trekvissen. De mate waarin vissoorten worden beperkt in hun migratie verschilt echter van rivier tot rivier en van soort tot soort. Recent zijn de effecten van rivierfragmentatie op trekvissen door barrières op Europese schaal onderzocht.

Viskweek, maar dan anders

Met een manier van viskweken die is gebaseerd op de ecologie in plaats van op de economie, kweekt marien bioloog Michaël Laterveer van Blue Linked zoutwatervissen: “Niet alleen voor consumptie maar ook om lokale populaties te versterken.”

Vissen met dieren

Aalscholvers kunnen worden getraind om vissen voor de mens te vangen. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag in India, Japan en China. Maar in vroegere tijden werden ook in Nederland aalscholvers gebruikt om vis aan land te brengen, evenals in de ons omringende landen.

Dwaalzalmen

De afgelopen jaren worden er steeds meer bultrugzalmen in Europese wateren aangetroffen. Deze uitheemse, Pacifische zalmen vormen mogelijk een bedreiging voor de Atlantische zalm. Tegelijkertijd zijn het fascinerende vissen die worden gekenmerkt door een uniek migratiegedrag.

Zijlijnen

De zijlijnen van Visionair no. 51 gaan over een haai van 512 jaar oud. Eindelijk ontdekt door welk virus er duizenden forellen zomers sterven in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Een 4-jarig vismigratie-onderzoek op de Overijsselse Vecht en karpers houden van cysteïne.

(Bron: Visionair 51, maart 2019)

Share this post