Gebruik loodalternatieven sterk gestegen

Steeds meer sportvissers gebruiken loodalternatieven. Dat blijkt uit de cijfers over 2021 die Wageningen Marine Research verzamelde in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De resultaten van dit onafhankelijke onderzoek laten zien dat de transitie naar loodvrij vissen gestaag doorzet.

De resultaten van het onderzoek door Wageningen Marine Research laten duidelijk zien dat het gebruik van loodalternatieven door sportvissers tussen 2017 en 2021 is toegenomen. Waar in 2017 nog 116.000 sportvissers minstens één keer met een loodvervanger visten, bedroeg dat aantal al 311.000 in 2021. Het percentage sportvissers dat gebruik maakt van loodalternatieven steeg daarmee van 10% in 2017 naar 24% in 2021. De stijging is zowel te zien bij hengelaars met een lage jaarlijkse visfrequentie als bij hengelaars met een hoge visfrequentie. De cijfers laten wel zien dat sportvissers die regelmatig gaan vissen (meer dan tien keer per jaar) dit ook het vaakst loodvrij doen. Van deze groep heeft 41% in 2021 wel eens loodvrij gevist.

Blijvend gebruik

Het rapport van Wageningen Marine Research concludeert dat ongeveer de helft van de hengelaars positief staat tegenover loodalternatieven: 51% van de ondervraagde hengelaars gaf in 2021 aan het jaar daarop gebruik te willen maken van loodalternatieven. Uit de nog te verschijnen logboek en screening surveys die momenteel door Wageningen Marine Research worden uitgevoerd, moet blijken of de verwachte trend ook doorzet. Die kans is aanzienlijk, want met name sportvissers die al eerder loodalternatieven hebben gebruikt pakken vervolgens door met loodvrij vissen. De belangrijkste reden hiervoor is aandacht voor het milieu en de gezondheid (61%).

Bewustwording

Sportvisserij Nederland is tevreden et de resultaten en de stijgende lijn in het loodvrij vissen, maar wil ook de 38% van de sportvissers bij wie dit nog niet op de radar staat erbij trekken. Temeer omdat uit het rapport blijkt dat wanneer sportvissers eenmaal overstag zijn en loodvervangers gebruiken, zij er zeer positief tegenover staan om dit in de toekomst weer te doen (91%). Bewustwording en vergroten van het gebruik van loodvervangers zullen essentieel zijn om tot een cultuuromslag te komen en uiteindelijk een volledig loodvrije hengelsport te realiseren. Sportvisserij Nederland zal de komende periode haar bewustwordingscampagne aanpassen om ook de minder frequente vissers beter te bereiken.

Gebruik lood alternatieven sterk gestegen

Europees verbod

Het European Chemical Agency (ECHA) heeft op verzoek van de Europese Commissie een restrictievoorstel uitgewerkt over lood en loodverbindingen in munitie voor outdoor schieten (de jacht) en in visgerei (de sportvisserij). ECHA adviseert om de verkoop en het gebruik van vislood binnen drie tot vijf jaar – afhankelijk van het gewicht – aan banden te leggen. Met dit advies is een traject gestart om te komen tot een Europees verbod op vislood. Sportvisserij Nederland en de partijen waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, steunen dit traject. Medio dit jaar wordt een besluit over het voorstel van ECHA door de Europese Commissie verwacht.

Share this post