Visionair 48: baggerstort, langsdammen, blauwvintonijn, kier Haringvliet en meer

Het vakblad van Sportvisserij Nederland. Visionair is het magazine over biologie en beheer van vissen voor mensen die werkzaam zijn in de waterwereld of hiervoor een bijzondere belangstelling hebben. In dit nummer staan de volgende artikelen:

Stille
wateren hebben
diepe gronden

Gokken met baggerstort in diepe plassen

Eind maart dit jaar kwam het verondiepen van zandwinputten in het nieuws na
berichten over grootschalige import van vervuilde grond en bagger uit Frankrijk en
België. Onderzoekers pleiten voor meer onderzoek en herwaardering van diepe
wateren, voordat wordt besloten tot baggerstort.

Langsdammen in de Waal

Kansen voor juveniele vis in druk bevaren rivieren

In 2014 zijn door Rijkswaterstaat drie langsdammen
aangelegd in de Waal tussen Wamel en Ophemert.
Langsdammen zijn waterhuishoudkundige kunstwerken
die met stortstenen parallel aan de rivieroever
worden aangelegd. Daardoor wordt de rivier

gesplitst in een hoofd- en oevergeul. Deze nieuwe
constructies bieden veel kansen voor vissen.

Hoop voor wereldvis

Ondergang en terugkeer van de blauwvintonijn

De blauwvintonijn – sushivis bij
uitstek – was bijna uitgestorven.
“Maar hij is terug. Ook in de
Noordzee”, constateert Steven
Adolf, journalist én onderzoeker
bij Wageningen University.
Dat is het goede nieuws. Maar
er wordt ook alweer gretig op
al die bluefins geloerd.

Kiertje?

Een alternatieve aanvoer voor het Haringvliet

Dit najaar gaan de Haringvlietsluizen op een Kier.
Bijna 50 jaar na de afsluiting krijgen haring, zalm,
zeeforel en steur weer de kans om de monding van de
Rijn en Maas binnen te zwemmen. Het stroomgebied
ligt open, tot aan Duitsland en Zwitserland toe. En toch 
zijn er grenzen. Door de zoetwatervoorziening zal de
Kier naar verwachting zo’n 100 dagen per jaar worden
gesloten. Het Wereld Natuur Fonds pleit met andere
natuurorganisaties al jaren voor een alternatieve
aanpak: de permanente oostelijke aanvoer.

Waterkracht ontkracht

Nederland is geen typisch waterkrachtland. Wij missen in onze
platte delta namelijk het hoogteverschil en het daarbij horende
verval in onze waterlopen om op grote schaal energie uit waterkracht
op te wekken. Toch wordt er op een groot aantal plaatsen
in Nederland energie uit waterkracht gewonnen. Met alle gevolgen
voor de vis van dien.

Eten we alweer vis?

Van armeluisvoedsel tot een rijk gedekte dis

Het eten van vis wordt om allerlei redenen aangeraden,
niet alleen voor een gezond voedingspatroon (zegt de
Gezondheidsraad), maar ook voor het milieu (zegt
het Voedingscentrum). Alle verhalen van tegenwoordig
over omega-3 vetzuren en de klimaatimpact zijn

natuurlijk zeer terecht, evenals de waarschuwingen
voor overbevissing.

Vistrappen printen

In ons overgeorganiseerde landje hebben we in de loop der
jaren ons water getemd. Er zijn polders aangelegd, molens
vervangen door elektrische gemalen, oevers verhard en wegen
aangelegd. Daarmee zijn natuurlijke routes voor vis tussen
leef- en paaigebied verloren gegaan. De Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) is een belangrijke motor geweest
achter het herstel van deze routes.

Grevelingen weer meer zee

“Dieper dan zes meter zit geen leven”, zegt de visser, die de zuurstofarme
zone in het water al tien jaar met een meter per jaar dichter bij de oppervlakte
ziet komen. De duiker kent steeds meer ‘velden’ met alleen nog
witte schimmels – bacteriematten. De ecoloog kent op de bodem een soort
blubberlaag van organisch materiaal en heeft het over een kerkhof onder
water. Europa’s grootste zoutwatermeer

is snel Europa’s Dode Zee aan het
worden. Het kabinet gaat de Grevelingen echter aan de zuurstof leggen.

Vissen is gezond

“Ga toch vissen, adviseert de dokter”

Regelmatig berichten media dat Nederlanders te weinig
bewegen en dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Vooral een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes
en depressieve klachten scoren hoog. Sportvissen blijkt een
goede remedie.

From Sea to Source 2.0

“Verdwijnen van vismigratie bedreigt miljoenen mensen”

From Sea to Source 2.0 is met 359 pagina’s een
kloeke bijbel geworden. Het boek werd in april
tijdens World Fish Migration Day gepresenteerd
en illustreert andermaal het belang van vrij
stromende rivieren voor vis, natuur én mens.
Visionair sprak met hoofdredacteur Peter Gough.

Stille lente

Effect van microverontreinigingen op vissen

Eind vorig jaar luidde de Vereniging van Rivierwaterbedrijven
(RIWA) de alarmbel over de waterkwaliteit in
Rijn en Maas. De kwaliteit van het rivierwater is de laatste
decennia weliswaar zichtbaar verbeterd, maar er dienen
zich steeds meer nieuwe, vervuilende stoffen aan. Stoffen
die mogelijk een bedreiging vormen voor de visstand.

De vis wordt duur betaald

Momenteel ben ik bezig met het maken van een film over de Marker
Wadden. Een nieuw natuurgebied dat in het Markermeer wordt

opgespoten, ten behoeve van de natuur en vanaf dit najaar voor
extensieve recreatie. Niet alleen voor dieren dus maar ook voor ons
welzijn. Een mooi initiatief.
Afgelopen jaar, terwijl de werkzaamheden nog volop in gang waren,
begon ‘de natuur’ zijn aandeel al op te eisen.

Duizenden visdiefjes,
kluten en wat dies meer zij, besloten maar vast hun nageslacht op de
eilanden in aanleg groot te brengen. Dat deed het natuurfilmershart
in me goed. Maar nog imposanter vond ik de enorme hoeveelheid
insecten die er opdoken. Gigantische massa’s dansmuggen zweefden
er al over de eilanden. Ook onder water gebeurt er veel.

Zijlijnen:

De zijlijnen van Visionair no. 48 gaan over. Palingvisserij van weleer, geen rode vis op het menu en een nieuw initiatief van Havenbedrijf Rotterdam.

Abonnement

Wil je als sportvisser ook eens meer verdiepen in de achtergronden van vis en water? Neem dan vooral een abonnement op Visionair!

Share this post